REGULAMIN

 

Wydawca - F.U.H. JOCKER Jolanta Suchowska, ul. Serbinowska 2/24, 62-800 Kalisz, NIP: 618-113-20-49, REGON: 250985717, właściciel Serwisu Budoman.
Sprzedający - Współpracująca z Wydawcą Pracownia architektoniczna, posiadająca prawo do sprzedaży gotowych projektów prezentowanych w Serwisie Budoman.
Serwis Budoman – serwis internetowy znajdujący się pod adresem budoman.pl umożliwiający prezentację oferowanych przez Sprzedających (kontrahentów Wydawcy) towarów i/lub usług, a użytkownikom tego serwisu umożliwiający zapoznanie się z ofertą tych towarów i/lub usług oraz jej przejęcie.
Użytkownik/Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które korzystają z Serwisu Budoman oraz wyrażają zgodę na treść niniejszego regulaminu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawca prowadzi pośrednictwo w sprzedaży projektów architektonicznych należących do Sprzedających poprzez sieć Internet, wykorzystując do tego celu Serwis Budoman.
 2. Wydawca nie jest właścicielem prezentowanych w Serwisie Budoman towarów (projektów) i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości lub niepełności danych i informacji zawartych w ofercie, a w szczególności dotyczących właściwości i jakości poszczególnych towarów (projektów).

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Transakcja kupna/sprzedaży towarów (projektów) wystawionych przez Sprzedających w Serwisie Budoman odbywa w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem/Kupującym.
 2. Zamówienia na towary (projekty) znajdujące się w ofercie Serwisu Budoman przyjmowane są za pośrednictwem:
  a. Elektronicznego formularza znajdującego się na stronach Serwisu Budoman,
  b. Telefonu, pod numerem: (62) 7674514,
  c. Poczty elektronicznej, pod adresem: zamowienia(m)budoman.pl,
  d. Listem poleconym na adres Wydawcy,
  e. Bezpośrednio w siedzibie Wydawcy.
 3. Wiążące są zamówienia, które zostały potwierdzone telefonicznie przez pracownika Serwisu Budoman lub przez samego Użytkownika/Kupującego, poprawnie złożone i zawierające wszystkie niezbędne dane do jego realizacji tj.:
  a. imię i nazwisko Użytkownika/Kupującego,
  b. adres wysyłki (ulica, kod, miejscowość, województwo),
  c. adres e-mail,
  d. telefon kontaktowy,
  e. nazwę towaru (projektu),
  f. wersję towaru (projektu) (np. odbicie lustrzane),
  g. formę płatności (płatne przy odbiorze, przelew bankowy),
  h. oraz (w przypadku chęci otrzymania faktury) dane do faktury.
 4. Złożenie przez Użytkownika/Kupującego zamówienia oznacza akceptację przez niego niniejszego regulaminu.
 5. Zamówienia zawierające błędne lub niepełne dane oraz zamówienia, których nie uda się potwierdzić nie będą realizowane.
 6. Zamówień mogą dokonywać osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Ceny towarów (projektów) znajdujących się w Serwisie Budoman wyrażone są w Złotych Polskich i są cenami brutto, tzn. obejmują podatek VAT.
 8. Sprzedający zobowiązują się do wysyłki zamówionych projektów (wraz z fakturą VAT) na adres zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych licząc od:
  a. daty potwierdzenia przyjętego zamówienia, jeśli projekt jest opłacany za pobraniem pocztowym,
  b. daty otrzymania zapłaty na konto Sprzedającego, jeśli projekt jest opłacany z góry
  Ww. terminy zostaną dotrzymane, jeśli nie zaistnieją szczególne okoliczności, które uniemożliwią wysyłkę projektów, o czym Sprzedający powiadomią Użytkownika/Kupującego.
 9. Forma i sposób rozliczenia dla wysyłek zagranicznych będzie każdorazowo ustalana pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem/Kupującym dokonującym transakcji w Serwisie Budoman.

 

TRANSAKCJA KUPNA SPRZEDAŻY

Wszystkie transakcje zawierane są pomiędzy Użytkownikiem/Kupującym a Sprzedającym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

 

GWARANCJA I ZWROTY

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Użytkownika/Kupującego i dostawcę przesyłki.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Użytkownik/Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy sprzedawcy. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać Sprzedającemu na odpowiedni:
  a. nr telefonu,
  b. adres email,
  c. nr faksu,
  podany podczas realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 4. Zwracany towar (projekt) nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym, umożliwiającym dalszą sprzedaż. Zwrot towaru (projektu) należy każdorazowo ustalić ze Sprzedającym. Towar (projekt) nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. Koszty związane z dostawą zwracanego towaru (projektu) do Sprzedającego pokrywa Użytkownik/Kupujący. Przesyłki realizowane na koszt Sprzedającego lub Wydawcę nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
 6. Reklamacje każdorazowo należy zgłaszać Sprzedającemu na odpowiedni:
  a. nr telefonu,
  b. adres email,
  c. nr faksu,
  podany podczas realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru (projektu) na adres siedziby Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
 8. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, Sprzedający gwarantuje zwrot należności, stanowiący równowartość zakupionego towaru. Należności będą regulowane drogą przelewu bankowego, na konto wskazane przez Użytkownika/Kupującego w terminie 14 dni od daty otrzymania podpisanej faktury korygującej lub kserokopii paragonu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzegają sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Serwisu Budoman. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 2. Sprzedający zastrzegą sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty znajdującej się w Serwisie Budoman.
 3. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie Budoman.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników/Kupujących.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Wydawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane przechowywane są w systemie komputerowym i służą Wydawcy do:
a) weryfikacji zamówienia,
b) kontaktu z Użytkownikiem/Kupującym,
c) przesyłania informacji promocyjno-marketingowych po wcześniejszej akceptacji Użytkownika/Kupującego.

Użytkownikowi/Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.


Strona głównaStrona główna

Koszyk

Brak produktów

Wysyłka 0,00zł
Suma 0,00zł

Koszyk Zamówienie